STATUT 

FUNDACJI KOGNITIV 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1

 

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kognitiv zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Juliusza Bogusława Jurkowskiego, ur. 17.12.1949, zam. ul. Czwartaków 5/15, 20-045 Lublin, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Renatę Mierzwę w kancelarii notarialnej w Lublinie, ul. Sądowa 10/1, w dniu 16.01.2009 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 

 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.  

 3

 

 1.  Siedzibą fundacji jest miasto Lublin. 
 2. Fundacja może tworzyć jednostki terenowe i oddziały. 
 3. Jednostki terenowe i oddziały nie posiadają osobowości prawnej. 
 4. Jednostki terenowe i oddziały są pracodawcami w rozumieniu Kodeksu Pracy. 
 5. Jednostką terenową lub oddziałem kierują odpowiednio dyrektor oddziału lub dyrektor jednostki terenowej. 

 4

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych. 
 3. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku, wskazującym jej nazwę i siedzibę. 

 5

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 

 6

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej
i charytatywnej, społecznie użytecznej i oświatowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Celami Fundacji są: 

 1. Inicjowanie i wspieranie projektów badawczych i szkoleniowych z zakresu edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej; 
 2. Rozwijanie i promowanie postaw nastawionych na aktywne uczestnictwo w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności dotyczących ochrony praw i wolności obywatela; 
 3. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
 4. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wspieranie mobilności zawodowej i edukacyjnej;  
 5. Promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz sportowego
  w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub wykluczonych; 
 6. Edukacja w zakresie kształtowania właściwych postaw względem grup społecznych i osób marginalizowanych społecznie oraz upowszechnienie wiedzy na temat praw człowieka; 
 7. Rozwijanie i promowanie idei współpracy międzynarodowej, w duchu integracji, tolerancji
  i dialogu międzykulturowego, z uwzględnieniem dialogu między ludźmi reprezentującymi różne światopoglądy, wyznania, przekonania polityczne, orientację seksualną czy też pochodzenie etniczne; 
 8. Pomoc we wspieraniu kreatywności, konkurencyjności, szans na zatrudnienie oraz rozwoju ducha przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej, gospodarczej, ekonomii społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy; 
 9. Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
  i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w życiu społeczno-gospodarczym; 
 10. Działalność oświatowa i edukacyjna w zakresie promocji kultury i sztuki oraz prowadzenie programów z zakresu twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego; 
 11. Działalność edukacyjna i popularyzacyjna w zakresie edukacji globalnej, mająca na celu poszerzenie świadomości i wiedzy społeczeństw na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz zwiększenie odpowiedzialności za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz; 
 12. Pomoc krajowym podmiotom gospodarczym w nawiązywaniu współpracy gospodarczej
  z przedsiębiorstwami pochodzącymi z krajów rozwijających się; 
 13. Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia, wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich; 
 14. Promocja i organizacja indywidualnej filantropii, wolontariatu charakteryzującego się mądrą pomocą, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu; 
 15. Podnoszenie standardów, kwalifikacji i przygotowanie merytoryczne wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych (zarządy, pracownicy) w zakresie zarządzania organizacją, a w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi i finansami; 
 16. Działalność na rzecz organizacji, których cele są zbieżne z działalnością Fundacji,
  w szczególności tych, których celami statutowymi są szeroko rozumiane: organizowanie
  i niesienie pomocy w każdym wymiarze;  
 17. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej
  i społecznej inwalidów. 

 7

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 

 1. Działalność edukacyjną, badawczą, wydawniczą oraz informacyjno-promocyjną; 
 2. Realizację projektów stypendialnych, szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli, seminariów, konsultacji, treningów, wizyt studyjnych i wymian międzynarodowych; 
 3. Pozyskiwanie, prowadzenie, współorganizację oraz wspieranie projektów służących realizacji celów Fundacji; 
 4. Współpracę z instytucjami oświatowymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami i środowiskami zagranicznymi w zakresie wymienionym
  w celach działania Fundacji; 
 5. Organizowanie, koordynowanie, prowadzenie a także udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz na rzecz pomocy rozwojowej; 
 6. Organizowanie osobowego i rzeczowego zaplecza medycznego dla potrzeb akcji ratowniczych i humanitarnych oraz pomocy rozwojowej; 
 7. Bezpośrednie bądź pośrednie – czyli również poprzez inne organizacje, instytucje i podmioty – świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz młodzieży i dzieci, które z powodu ubóstwa mają utrudniony dostęp do edukacji oraz na rzecz innych ludzi cierpiących w wyniku ubóstwa; 
 8. Organizowanie spotkań, wystaw, prezentacji, koncertów, imprez charytatywnych, kulturalnych oraz w szczególności spotkań informacyjno-edukacyjnych ofiarodawców Fundacji z jej współpracownikami bezpośrednio pracującymi z beneficjentami pomocy organizowanej przez Fundację; 
 9. Sprzedaż przedmiotów stworzonych przez beneficjentów pomocy organizowanej przez Fundację lub darów otrzymanych od ofiarodawców Fundacji; 
 10. Upowszechnienie wśród społeczeństwa idei wolontariatu, pozyskiwanie wolontariuszy i ich edukacja oraz organizacja wyjazdów do krajów będących beneficjentami Fundacji, jak
  i również zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację; 
 11. Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane za pośrednictwem możliwości wynikających z sieci internetowej,
  tj. portali społecznościowych, platform crowdfundingowych;  
 12. Uświadamianie społeczeństwa o konieczności niesienia pomocy potrzebującym
  oraz działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, między innymi poprzez niwelowanie przyczyn i skutków głodu, nędzy, chorób i analfabetyzmu; 
 13. Upowszechnianie oraz promocja idei pomocy rozwojowej i humanitarnej, w tym wprowadzanie elementów edukacji globalnej do systemu szkolnictwa; 
 14. Udzielanie wsparcia rzeczowego, osobowego bądź finansowego umożliwiającego wyrównanie zarówno szans kobiet, jak i nowych osób na rynku pracy, osób wykluczonych społecznie, weteranów oraz osób z niepełnosprawnością; 
 15. Rozwijanie świadomości w zakresie potrzeb aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji pożytku publicznego i wspierania realizowanych przez nie celów. 

 

Fundacja w miarę realnych możliwości finansowo – organizacyjnych może realizować swoje cele statutowe również w innych krajach rozwijających się. 

8

 

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. 

 

ROZDZIAŁ III 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

 9

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. 

 10

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z: 

 1. darowizn, spadków, zapisów, 
 2. dotacji i subwencji oraz grantów, 
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 
 4. dochodów z majątku Fundacji, 
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację. 

 11

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji. 
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji. 
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 12

 

Osobom fizycznym i prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji  w kwocie od 2.000 zł (dwa tysiące złotych) lub jej równowartości w innej walucie, Zarząd może, o ile osoby te wyrażą zgodę, nadać tytuł Sponsora Fundacji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE FUNDACJI 

 13

 

 1. Władzami fundacji są:
  a) Rada Fundacji
  b) Zarząd Fundacji
 2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

 

Rada Fundacji 

 14

 

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. 
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.  
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady, bądź utraty przezeń zdolności do czynności prawnych  
 6. Rezygnację z członkostwa w Radzie Fundacji należy złożyć pisemnie i przesłać w formie listu poleconego na adres siedziby Fundacji. Za moment ustania członkostwa w Radzie uznaje się czas dostarczenia listu do Zarządu. 
 7. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji. 
 8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. 

 15

 

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku. 
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie. 
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

 16

 

Do zadań Rady należy: 

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu. 
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia. 
 3. Przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności programowej Fundacji oraz sprawozdań finansowych. 
 4. Składanie wniosków do Zarządu w sprawie zmian statutu. 
 5. Zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie połączenia z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji. 
 6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady, w sytuacjach przewidzianych w § 14 Statutu. 

 

Zarząd Fundacji

 17

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. 
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu. 
 4. Ustanie członkostwa w Zarządzie Fundacji może nastąpić wskutek zaistnienia następujących okoliczności:
  4.1. Upływu kadencji połączonego ze złożeniem na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego członkostwa w Zarządzie,  

  4.2. Odwołania Zarządu w całości lub poszczególnych jego członków uchwałą Rady Fundacji przed upływem kadencji, 

  4.3. Złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji pisemnego oświadczenia
  o rezygnacji z dalszego członkostwa w Zarządzie przed upływem kadencji, 

  4.4. Śmierci członka Zarządu, 

  4.5. Utraty przez Członka Zarządu zdolności do czynności prawnych. 

   

 5.  W przypadku określonym w pkt. 4.3 – 4.5. Rada Fundacji niezwłocznie, tj. w terminie 14 dni od otrzymania rezygnacji lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach powodujących ustanie członkostwa, winna podjąć decyzję o przyjęciu rezygnacji oraz  o ewentualnym dokonaniu wyboru nowego członka Zarządu. 

  18

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 
 2. Do zadań Zarządu należą wszystkie kwestie nie przekazane z mocy obowiązującego prawa oraz innych postanowień Statutu do kompetencji innych organów.
  W szczególności:
  a) uchwalanie regulaminów, programów działania Fundacji i planów ich realizacji, 
  b) 
  sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  c) 
  ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  d) 
  przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  e) 
  decydowanie o strukturze organizacyjnej Fundacji, w tym powoływanie i likwidowanie oddziałów lub jednostek terenowych:

  i) powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i jednostek terenowych,
  ii) 
  uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostek terenowych i oddziałów określających w szczególności zakres działalności oddziału lub jednostki terenowej, zakres kompetencji dyrektora oddziału lub jednostki terenowej, sposób prowadzenia dokumentacji.

  f) wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
  g) 
  przyjmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji. 

 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. W przypadku równiej ilości głosów o podjęciu uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu. 
 5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. 
 6. Zarząd może powoływać i odwoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. 
 7. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji 

 19

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych
  z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych)
  – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji. 

 20

 

Zarząd Fundacji może powoływać ekspertów i zespoły doradczo-opiniujące i inne.

 

 

ROZDZIAŁ V 

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA 

 21

 

Przedmiotem gospodarczej działalności Fundacji (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:  

 1. 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie, 
 2. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 
 3. 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 
 4. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 
 5. 56.20.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów, 
 6. 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 
 7. 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 
 8. 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 
 9. 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
  i zarządzania, 
 10. 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych, 
 11. 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
 12. 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne, 
 13. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
 14. 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację, 
 15. 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, 
  • 2994.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

    22

   1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy. 
   2. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają możliwości prowadzenia działalności poprzez uczestnictwo w spółkach i innych organizacjach i podmiotach gospodarczych. 

    

    23

   1. Kierowanie działalnością gospodarczą Zarząd może powierzyć jednemu spośród członków lub innej osobie. 
   2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie wyodrębnionego zakładu Zarząd Fundacji udziela kierownikowi Zakładu, który może być członkiem Zarządu lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych
    z bieżącym kierowaniem działalnością zakładu, określając granice umocowania. 
   3. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania pracowników należy do Zarządu Fundacji. 
   4. Działalność gospodarcza nadzorowana jest przez Prezesa Zarządu lub członka Zarządu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. 

    

   ROZDZIAŁ VI 

   ZMIANA STATUTU 

    

    24

   Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona  i określonych w akcie założycielskim. 

    

   ROZDZIAŁ VII 

   POSTANOWIENIA OGÓLNE 

    

   Połączenie z inną fundacją. 

    25

    

   1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów. 
   2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 

    26

    

   W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

    

   Likwidacja Fundacji

   27

    

   1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
    lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 
   2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji. 

    

   28

   Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji. 

   29

  Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
  o zbliżonych celach. 

   

  ROZDZIAŁ VIII 

  RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI 

   30

  1. W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego. 
  2. Księgowość Fundacji jest prowadzona według zasad określonych przez Ministra Finansów.